Par rakšanas darbu veikšanas atļauju izsniegšanu

Par rakšanas darbu veikšanas atļauju izsniegšanu

Pavasara – vasaras sezonā pieaug dažādu rakšanas darbu apjoms iekškvartālu teritorijās, tāpēc Rīgas Austrumu izpilddirekcija aicina juridiskās un fiziskās personas savlaicīgi noformēt atļaujas, ievērojot Rīgas domes 31.08.1999. saistošo noteikumu Nr. 44 „Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi” prasības.

Noteikumi reglamentē jebkura veida saimniecisko darbību ārpus ielu sarkano līniju robežām un transporta būvju aizsardzības zonām un  nosaka Rīgas iekškvartālu teritorijā veicamo dabu saskaņošanas kārtību,  ja tie saistīti ar pazemes inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai renovāciju, inženierkomunikāciju avārijas novēršanu, veicot ietvju, piebraucamo ceļu, laukumu, pagalmu seguma uzlaušanu, zaļo zonu uzrakšanu, zemes darbus un seguma konstrukcijas atjaunošanu pēc inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas, vai būvdarbi, kuru laikā nepieciešams aizņemt ietves, piebraucamā ceļa, laukuma, pagalma un zaļās zonas elementus, novietojot uz tām nožogojumus, sastatnes, konteinerus, būvmateriālus un dažādus mehānismus, kā arī citas pagaidu konstrukcijas vai ierīkojot pievedceļus.

Darbu uzsākšanai pašvaldības īpašuma valdījumā, apsaimniekošanā vai lietošanā esošajā Rīgas Austrumu izpilddirekcijas iekškvartālu teritorijā, ir jāsaņem atļauja, ko izsniedz Rīgas Austrumu izpilddirekcija saskaņā ar Iekškvartālu teritorijas aizsardzības komisijas lēmumu un Rīgas domes 31.08.1999. saistošo noteikumu Nr.44 „Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi” prasībām.

Lai saņemtu atļauju darbu veikšanai, Izpilddirekcijā  jāiesniedz noteikumu 4.3.1. vai 4.3.2. punktos minētie dokumenti.

Iekškvartālu teritorijas aizsardzības komisijas sēdes būvniecības sezonas laikā notiek divas reizes mēnesī.

Pieteikuma veidlapa (skat. šeit)

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.44 “Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi” (http://likumi.lv/doc.php?id=16539).

 

Kontaktpersona Izpilddirekcijā:

Ekonomikas attīstības projektu un
teritorijas apsaimniekošanas nodaļas
Ekonomijas attīstības projektu vadītājs E.Elings-Eliass
306. kabinets, tālruņi 67013566, 29137110,
e-pasts: emils.elings-eliass@riga.lv 

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0