Pakalpojumi

Pakalpojumi

Atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā izsniegšana

Atļaujas izsniegšana darbu veikšanai iekškvartālos

Atļaujas īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai izsniegšana

Atļaujas īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšana

Garāžu iznomāšana

Ielu tirdzniecības atļaujas darbībai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā izsniegšana

Ielu tirdzniecības atļaujas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izsniegšana

Ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas darbībai pastāvīgās ielu tirdzniecības vietās izsniegšana

Ielas vai laukuma nosaukuma zīmes izgatavošana un izsniegšana

Izziņas izsniegšana saistībā ar izpilddirekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības atkārtota izsniegšana

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības un krūšu nozīmes izsniegšana

Nedzīvojamo telpu iznomāšana

Nekustamā īpašuma īpašnieka atbrīvošana no pienākuma kopt nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju

Vienošanās slēgšana par sadarbību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā

Sakņu (ģimenes) dārzu iznomāšana

Zemes pagaidu iznomāšana