Rīgas Austrumu izpilddirekcija

Rīgas Austrumu izpilddirekcija

Rīgas Austrumu izpilddirekcija ir Rīgas pilsētas izpilddirektora pakļautībā esoša Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kas Rīgas Latgales priekšpilsētas un Rīgas Centra  rajona administratīvajā teritorijā realizē tai uzdotās funkcijas ar mērķi tuvināt pārvaldi pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem.

Apmeklētēju pieņemšanas laiki:

Izpilddirekcijas vadība pirmdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00 (ar iepriekšēju pierakstu)
Sabiedrisko attiecību un kultūras projektu vadītāja pirmdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00
Personāla vadītāja pirmdienās no plkst. 14:30 līdz 18:00
Galvenais speciālists – juriskonsults administratīvo pārkāpumu jautājumos pirmdienās no plkst. 14:30 līdz 18:00
Galvenais speciālists administratīvo pārkāpumu jautājumos pirmdienās no plkst. 14:30 līdz 18:00
Juridiskā nodaļa pirmdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00
Ekonomikas attīstības projektu un teritorijas apsaimniekošanas nodaļa pirmdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja pirmdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja vietnieks pirmdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 17:00
Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma nodrošinājuma sektors pirmdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 17:00
Uzņēmējdarbības koordinācijas nodaļa
 • pirmdienās no plkst. 8:30 – 12:30 un 13:30 – 18:00,
 • otrdienās no plkst. 13:30 – 17:00,
 • trešdienās no plkst. 8:30 – 12:30,
 • ceturtdienās no plkst. 8:30 – 12:30 un 13:30 – 17:00,
 • piektdienās no plkst. 8:30 – 12:30 un 13:30 – 16:00 

Izpilddirekcijas funkcijas:

 • organizēt un nodrošināt teritorijas, tajā skaitā publiskajā lietošanā esošo pagalmu un piebraucamo ceļu, labiekārtošanas, remonta un sanitārās tīrības uzturēšanas darbu izpildi;
 • piedalīties sabiedriskās kārtības pasākumu nodrošināšanā;
 • sagatavot un izsniegt normatīvajos aktos paredzētās pašvaldības atļaujas;
 • racionāli un lietderīgi apsaimniekot Izpilddirekcijas valdījumā esošo pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;
 • veidot koka arhitektūras vēsturisko vērtību krājumus un organizēt kultūras, mākslas un izglītojošos pasākumus Koka ēku renovācijas centra „Koka Rīga” darbības ietvaros;
 • nodrošināt Latvijas Republikas likumos noteikto vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanas norisei nepieciešamos pasākumus;
 • nodrošināt pašvaldības publisko un kultūras projektu plānošanu un izpildi;
 • pārvaldīt Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla objektus;
 • nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā, valdījumā, apsaimniekošanā vai lietošanā esošo Rīgas iekškvartālu teritoriju aizsardzību;
 • nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu par Rīgas domes saistošo noteikumu pārkāpumiem;
 • veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas;

Ētika:

Izpilddirekcijas valsts amatpersonu un darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības principus nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss. Izpilddirekcijā ir izveidota Ētikas komisija (komisijas sastāvs apstiprināts ar 10.02.2020 –   Lejupielādēt), kura darbojas saskaņā ar Rīgas Austrumu izpilddirekcijas 21.03.2013 apstiprināto Ētikas komisijas nolikumu –  Lejupielādēt.

Izpilddirekcijas uzdevumi:

 • slēgt zemes nomas līgumus;
 • slēgt neapdzīvojamo telpu nomas līgumus;
 • pārbaudīt piebraucamo ceļu, skvēru, publiskās ārtelpas neizmantoto teritoriju un iekškvartālu tehnisko un sanitāro stāvokli, sniegt priekšlikumus tā uzlabošanai, nodrošināt uzkopšanas un labiekārtošanas darbu realizāciju, piesaistīt līdzekļus uzkopšanas un labiekārtošanas darbiem un realizēt projektus labiekārtojuma infrastruktūras izveidei un uzturēšanai publiskajā ārtelpā;
 • slēgt vienošanos par sadarbību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā;
 • nodrošināt pašvaldības pārziņā esošo aktīvās atpūtas zonu un peldvietu labiekārtošanu, uzturēšanu un sakopšanu atbilstoši piešķirtajiem līdzekļiem;
 • saskaņot iekškvartālu teritorijās veicamos darbus;
 • sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu veikt pilsētvidi degradējošo, sabrukušo vai sabiedrisko drošību apdraudošo ēku (būvju) uzskaiti, apsekošanu, tehniskā un vizuālā stāvokļa novērtēšanu un dokumentācijas sagatavošanu to renovācijai vai nojaukšanai, iekārtojot ēkas (būves) būvlietu;
 • sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju nodrošināt sabiedriskās kārtības uzturēšanu;
 • nodrošināt atļauju ielu tirdzniecībai publiskās vietās sagatavošanu un izsniegšanu, uzturēt, labiekārtot un apsekot pašvaldības noteiktās ielu tirdzniecības vietas;
 • nodrošināt nacionālās pretošanās kustības dalībnieku uzskaiti, apliecību un krūšu nozīmju izsniegšanu;
 • atbalstīt kultūras, izglītības un sporta pasākumu plānošanu un organizēšanu;
 • veicināt sadarbību ar uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju iniciatīvas grupām pilsētvides uzlabošanā un pakalpojumu pieejamībā;
 • nodrošināt sertifikātu piešķiršanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;
 • atbilstoši savai kompetencei nodrošināt normatīvajos aktos noteikto vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanas norisi;
 • nodrošināt informācijas un dokumentu par privatizācijai vai atsavināšanai paredzētajiem objektiem sagatavošanu;
 • nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanai nepieciešamās informācijas sagatavošanu;
 • uzturēt cauruļvadus, kas atrodas zem pagalmiem un piebraucamajiem ceļiem Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošajos un/vai piederošajos zemesgabalos;
 • uzturēt publisko ūdeņu krastmalas Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošajos vai piederošajos zemesgabalos;
 • veidot Koka ēku renovācijas centra „Koka Rīga” muzeja ekspozīciju un nodrošināt muzeja telpu pastāvīgu funkcionēšanu;
 • nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietu sagatavošanu izskatīšanai, kontrolēt spēkā stājušos lēmumu izpildi, veikt naudas sodu piedziņas administrēšanu;
 • veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Koka ēku renovācijas centra “Koka Rīga” maksas pakalpojumi:

 • “Koka Rīga” sniegtie maksas pakalpojumi –   Lejupielādēt;

Struktūra:

Pretkorupcijas pasākumi:

Rīgas pilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas pilda BAC (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts: bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīvā rakstura pārkāpumiem Institūcijās.

Nolikums: