Datu apstrāde

Datu apstrāde

Informācija par personas datu apstrādi saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti”

Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē Rīgas Austrumu izpilddirekcija ir personas datu apstrādes pārzinis, turpmāk- Pārzinis, adrese: Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, tālrunis: 67013500, elektroniskā pasta adrese: ia@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija un informācija, ko var sniegt valsts, pašvaldības iestādes u.c. trešās personas) apstrādes mērķis – Izpilddirekcijas kompetencē esoša Jūsu lūguma, sūdzības, priekšlikuma vai jautājuma izskatīšanas un atbildes sniegšanas procesa nodrošināšana.

Nepieciešamības gadījumā var tikt iegūta informācija no Rīgas pilsētas pašvaldības informācijas sistēmām un valsts publiskajiem reģistriem.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, īstenojot Izpilddirekcijai uzdotās pārvaldes funkcijas (Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums un citi normatīvie akti, kas reglamentē iesniegumā (priekšlikumā, sūdzībā) minētā jautājuma risināšanu).

Procesa nodrošināšanai dati var tikt nodoti pēc nepieciešamības citām Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienībām un/vai trešajām personām (personas datu saņēmēji), kuru iesaistīšana ir nepieciešama iesniegumā norādītā jautājuma risināšanai, tiesībaizsardzības iestādēm (uzraudzības un kontroles funkciju veikšanai).

Jūsu personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos (Arhīvu likums un Ministru kabineta attiecīgie noteikumi) un Izpilddirekcijas lietu nomenklatūrā paredzēto termiņu.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu, kā datu subjekta, apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Fiziskas personas dati Izpilddirekcijā tiek apstrādāti šādos pamatdarbības procesos:

Atļaujas izsniegšana darbu veikšanai iekškvartālos

Mērķis personas datu apstrādei Minētās funkcijas izpilde.
Apstrādes juridiskais pamats Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., Rīgas domes 31.08.1999. saistošie noteikumi Nr.44 “Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi”.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Izpilddirekcijas darbinieks, kurš saskaņā ar amata aprakstu atbild par atļaujas izsniegšanu.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīva likumu, Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumiem Nr.748 un izpilddirekcijas lietu nomenklatūru.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Netiks sniegts pakalpojums.
Datu avoti Dati tiek iegūti no pašas personas, Rīgas domes informācijas sistēmām.
Attiecīgo personas datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, informācija par piederošo nekustamo īpašumu.

Atļaujas īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai izsniegšana

Mērķis personas datu apstrādei Minētās funkcijas izpilde.
Apstrādes juridiskais pamats Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, Rīgas domes 19.04.2016. saistošie noteikumi Nr.198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”, Rīgas domes 18.01.2011. saistošie noteikumi Nr.109 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā”.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs (iesnieguma reģistrēšana), Rīgas pilsētas būvvalde (par tirdzniecības vietas izvietojumu, vizuālo risinājumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem), Rīgas domes Satiksmes departaments (par tirdzniecības vietas izvietojumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem, ja tirdzniecības vieta plānota ielas sarkano līniju robežās), Rīgas pašvaldības policija, Pārtikas un veterinārais dienests un Valsts ieņēmumu dienests – uzraudzības un kontroles funkciju veikšanai.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīva likumu, Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumiem Nr.748 un izpilddirekcijas lietu nomenklatūru.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Netiks sniegts pakalpojums.
Datu avoti Dati tiek iegūti no pašas personas un Rīgas domes informācijas sistēmām.
Attiecīgo personas datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, informācija par piederošo nekustamo īpašumu.

Atļaujas īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšana

Mērķis personas datu apstrādei Minētās funkcijas izpilde.
Apstrādes juridiskais pamats Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, Rīgas domes 19.04.2016. saistošie noteikumi Nr.198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”, Rīgas domes 18.01.2011. saistošie noteikumi Nr.109 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā”.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs (iesnieguma reģistrēšana), Rīgas pilsētas būvvalde (par tirdzniecības vietas izvietojumu, vizuālo risinājumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem), Rīgas domes Satiksmes departaments (par tirdzniecības vietas izvietojumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem, ja tirdzniecības vieta plānota ielas sarkano līniju robežās), Rīgas pašvaldības policija, Pārtikas un veterinārais dienests un Valsts ieņēmumu dienests – uzraudzības un kontroles funkciju veikšanai.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīva likumu, Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumiem Nr.748 un izpilddirekcijas lietu nomenklatūru.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Netiks sniegts pakalpojums.
Datu avoti Dati tiek iegūti no pašas personas un Rīgas domes informācijas sistēmām.
Attiecīgo personas datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, informācija par piederošo nekustamo īpašumu.

Atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā izsniegšana

Mērķis personas datu apstrādei Minētās funkcijas izpilde.
Apstrādes juridiskais pamats Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, Rīgas domes 19.04.2016. saistošie noteikumi Nr.198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”, Rīgas domes 18.01.2011. saistošie noteikumi Nr.109 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā”.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs (iesnieguma reģistrēšana), Rīgas pilsētas būvvalde (par tirdzniecības vietas izvietojumu, vizuālo risinājumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem), Rīgas domes Satiksmes departaments (par tirdzniecības vietas izvietojumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem, ja tirdzniecības vieta plānota ielas sarkano līniju robežās), Rīgas domes Īpašuma departaments (informācijas sniegšanai par zemes piederību plānotajai tirdzniecības vietai), Rīgas pašvaldības policija (alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības stikla vai cits plīstoša iepakojuma saskaņošanai), Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas pašvaldības policija – uzraudzības un kontroles funkciju veikšanai.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīva likumu, Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumiem Nr.748 un izpilddirekcijas lietu nomenklatūru.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Netiks sniegts pakalpojums.
Datu avoti Dati tiek iegūti no pašas personas un Rīgas domes informācijas sistēmām.
Attiecīgo personas datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, informācija par piederošo nekustamo īpašumu.

Ielu tirdzniecības atļaujas darbībai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā izsniegšana

Mērķis personas datu apstrādei Minētās funkcijas izpilde.
Apstrādes juridiskais pamats Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, Rīgas domes 19.04.2016. saistošie noteikumi Nr.198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”, Rīgas domes 18.01.2011. saistošie noteikumi Nr.109 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā”.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs (iesnieguma reģistrēšana), Rīgas pilsētas būvvalde (par tirdzniecības vietas izvietojumu, vizuālo risinājumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem), Rīgas domes Satiksmes departaments (par tirdzniecības vietas izvietojumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem, ja tirdzniecības vieta plānota ielas sarkano līniju robežās), Rīgas pašvaldības policija, Pārtikas un veterinārais dienests un Valsts ieņēmumu dienests – uzraudzības un kontroles funkciju veikšanai.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīva likumu, Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumiem Nr.748 un izpilddirekcijas lietu nomenklatūru.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Netiks sniegts pakalpojums.
Datu avoti Dati tiek iegūti no pašas personas, Rīgas domes informācijas sistēmām.
Attiecīgo personas datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, informācija par piederošo nekustamo īpašumu.

Ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas darbībai pastāvīgās ielu tirdzniecības vietās izsniegšana

Mērķis personas datu apstrādei Minētās funkcijas izpilde.
Apstrādes juridiskais pamats Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, Rīgas domes 19.04.2016. saistošie noteikumi Nr.198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”, Rīgas domes 18.01.2011. saistošie noteikumi Nr.109 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā”.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs (iesnieguma reģistrēšana), Rīgas pilsētas būvvalde (par tirdzniecības vietas izvietojumu, vizuālo risinājumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem), Rīgas domes Satiksmes departaments (par tirdzniecības vietas izvietojumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem, ja tirdzniecības vieta plānota ielas sarkano līniju robežās), Rīgas pašvaldības policija, Pārtikas un veterinārais dienests un Valsts ieņēmumu dienests – uzraudzības un kontroles funkciju veikšanai.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīva likumu, Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumiem Nr.748 un izpilddirekcijas lietu nomenklatūru.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Netiks sniegts pakalpojums.
Datu avoti Dati tiek iegūti no pašas personas, Rīgas domes informācijas sistēmām.
Attiecīgo personas datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, informācija par piederošo nekustamo īpašumu.

Ielu tirdzniecības atļaujas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izsniegšana

Mērķis personas datu apstrādei Minētās funkcijas izpilde.
Apstrādes juridiskais pamats Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, Rīgas domes 19.04.2016. saistošie noteikumi Nr.198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”, Rīgas domes 18.01.2011. saistošie noteikumi Nr.109 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā”.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs (iesnieguma reģistrēšana), Rīgas pilsētas būvvalde (par tirdzniecības vietas izvietojumu, vizuālo risinājumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem), Rīgas domes Satiksmes departaments (par tirdzniecības vietas izvietojumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem, ja tirdzniecības vieta plānota ielas sarkano līniju robežās), Rīgas domes Īpašuma departaments (informācijas sniegšanai par zemes piederību plānotajai tirdzniecības vietai), Rīgas pašvaldības policija, Pārtikas un veterinārais dienests un Valsts ieņēmumu dienests – uzraudzības un kontroles funkciju veikšanai.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīva likumu, Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumiem Nr.748 un izpilddirekcijas lietu nomenklatūru.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Netiks sniegts pakalpojums.
Datu avoti Dati tiek iegūti no pašas personas, Rīgas domes informācijas sistēmām.
Attiecīgo personas datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta informācija par piederošo nekustamo īpašumu.

Garāžu iznomāšana

Mērķis personas datu apstrādei Minētās funkcijas izpilde.
Apstrādes juridiskais pamats Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., likums Civillikums, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Rīgas domes Īpašuma departaments, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 10 gadus pēc nomas līguma izbeigšanās.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Netiks sniegts pakalpojums.
Datu avoti Dati tiek iegūti no pašas personas un Rīgas domes informācijas sistēmām.
Attiecīgo personas datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta.

Nedzīvojamo telpu iznomāšana

Mērķis personas datu apstrādei Minētās funkcijas izpilde.
Apstrādes juridiskais pamats Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., likums Civillikums, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Rīgas domes Īpašuma departaments, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 10 gadus pēc nomas līguma izbeigšanās.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Netiks sniegts pakalpojums.
Datu avoti Dati tiek iegūti no pašas personas un Rīgas domes informācijas sistēmām.
Attiecīgo personas datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta.

Sakņu (ģimenes) dārzu iznomāšana

Mērķis personas datu apstrādei Minētās funkcijas izpilde.
Apstrādes juridiskais pamats Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., likums Civillikums, Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Rīgas domes 08.07.2008. saistošie noteikumi Nr.130 “Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu”.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Rīgas domes Īpašuma departaments, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 10 gadus pēc nomas līguma izbeigšanās.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Netiks sniegts pakalpojums.
Datu avoti Dati tiek iegūti no pašas personas un Rīgas domes informācijas sistēmām.
Attiecīgo personas datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta.

Zemes pagaidu iznomāšana

Mērķis personas datu apstrādei Minētās funkcijas izpilde.
Apstrādes juridiskais pamats Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., likums Civillikums, Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Rīgas domes 07.09.2010. saistošie noteikumi Nr.93 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Rīgas pilsētā”.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Rīgas domes Īpašuma departaments, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 10 gadus pēc nomas līguma izbeigšanās.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Netiks sniegts pakalpojums.
Datu avoti Dati tiek iegūti no pašas personas un Rīgas domes informācijas sistēmām.
Attiecīgo personas datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, informācija par piederošo nekustamo īpašumu.
   

Izziņas izsniegšana saistībā ar izpilddirekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem

Mērķis personas datu apstrādei Minētās funkcijas izpilde.
Apstrādes juridiskais pamats Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., Valsts pārvaldes iekārtas likums, Informācijas atklātības likums, Iesniegumu likums, Administratīvā procesa likums, Rīgas domes 29.04.2014. nolikums Nr.68 “Rīgas Austrumu izpilddirekcijas nolikums”.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Pilnvarotās personas, aizbildņi, aizgādņi, tiesību pārņēmēji, Rīgas domes iestādes, notāri, tiesas, tiesībsargājošās iestādes.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīva likumu, Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumiem Nr.748 un izpilddirekcijas lietu nomenklatūru.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Netiks sniegts pakalpojums.
Datu avoti Dati tiek iegūti no pašas personas, Rīgas domes informācijas sistēmām, uzņēmumu reģistrs LURSOFT.
Attiecīgo personas datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, kontaktinformācija, informācija par piederošo nekustamo īpašumu, tiesību pārņēmējiem, pilnvarotām personām, aizbildņiem, aizgādņiem.

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības un krūšu nozīmes izsniegšana

Mērķis personas datu apstrādei Minētās funkcijas izpilde.
Apstrādes juridiskais pamats Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., likums „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu”, Ministru kabineta 13.05.1997. noteikumi Nr.178 “Noteikumi par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku uzskaiti un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības un krūšu nozīmes izsniegšanu un uzskaiti”.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīva likumu, Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumiem Nr.748 un izpilddirekcijas lietu nomenklatūru.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Netiks sniegts pakalpojums.
Datu avoti Dati tiek iegūti no pašas personas un Rīgas domes Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisija.
Attiecīgo personas datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta.

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības atkārtota izsniegšana

Mērķis personas datu apstrādei Minētās funkcijas izpilde.
Apstrādes juridiskais pamats Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., likums „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu”, Ministru kabineta 13.05.1997. noteikumi Nr.178 “Noteikumi par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku uzskaiti un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības un krūšu nozīmes izsniegšanu un uzskaiti”.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīva likumu, Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumiem Nr.748 un izpilddirekcijas lietu nomenklatūru.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Netiks sniegts pakalpojums.
Datu avoti Dati tiek iegūti no pašas personas un Rīgas domes Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisija.
Attiecīgo personas datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta.

Ielas vai laukuma nosaukuma zīmes izgatavošana un izsniegšana

Mērķis personas datu apstrādei Minētās funkcijas izpilde.
Apstrādes juridiskais pamats Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., Rīgas domes 22.10.2013. saistošie noteikumi Nr.62 “Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā”.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Izpilddirekcijas darbinieks, kurš saskaņā ar amata aprakstu atbild par ielas vai laukuma nosaukuma zīmes izgatavošanu un izsniegšanu.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīva likumu, Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumiem Nr.748 un izpilddirekcijas lietu nomenklatūru.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Netiks sniegts pakalpojums.
Datu avoti Dati tiek iegūti no pašas personas un Rīgas domes informācijas sistēmām.
Attiecīgo personas datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, informācija par piederošo nekustamo īpašumu.

Nekustamā īpašuma īpašnieka atbrīvošana no pienākuma kopt nekustamajam īpašumam piegulošu teritoriju

Mērķis personas datu apstrādei Minētās funkcijas izpilde.
Apstrādes juridiskais pamats Administratīvā procesa likums, Rīgas domes 28.04.2015. saistošie noteikumi Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Izpilddirekcijas darbinieks, kurš saskaņā ar amata aprakstu atbild par minētās funkcijas izpildi.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīva likumu, Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumiem Nr.748 un izpilddirekcijas lietu nomenklatūru.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Netiks sniegts pakalpojums.
Datu avoti Dati tiek iegūti no pašas personas un Rīgas domes informācijas sistēmām.
Attiecīgo personas datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, informācija par piederošo nekustamo īpašumu.

Vienošanās slēgšana par sadarbību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā

Mērķis personas datu apstrādei Minētās funkcijas izpilde.
Apstrādes juridiskais pamats Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., Administratīvā procesa likums, Rīgas domes 28.04.2015. saistošie noteikumi Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Izpilddirekcijas darbinieks, kurš saskaņā ar amata aprakstu atbild par minētās funkcijas izpildi.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīva likumu, Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumiem Nr.748 un izpilddirekcijas lietu nomenklatūru.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Netiks sniegts pakalpojums.
Datu avoti Dati tiek iegūti no pašas personas un Rīgas domes informācijas sistēmām.
Attiecīgo personas datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, informācija par piederošo nekustamo īpašumu.